Online application
for admission

8 (701) 513-11-55 (call-center)

8 (702) 562-25-26 (call-center)

8 (701) 415-77-24 (call-center)

8(700) 550-91-22(Helpdesk)

Даярлау бағыты

ДОКТОРАНТУРА

Даярлау бағыты 8D042 | 0420 - Құқық

8D04201 Құқықтану            

8D04202 Теоретикалық құқықтану

Академия тарихы

АКАДЕМИЯ ТАРИХЫ

h2

Егемендігін алған жас Қазақстан алдына түрлі салаларда жоға­ры маманданған қызметкерлерді дайындау ісі – стратегиялық аса маңызды мәселе болып қойылды. Бұл істе сырттан көмек күту мүмкін емес еді.Сондықтан да ел басшылары Қазақстандағы білім беру жүйелерін барынша жетілдіре отырып, ішкі қорларды дамыта пайдалануға көңіл бөлуге шақырды. Осының нәтижесін­де Қазақстанда мамандарды даярлаудың мемлекеттік жүйесімен бірге жекеменшік оқу орындары жүйесі қалыптасып дамыды. Бұл үрдіске Қазақстанның көрнекті мемлекет қайраткері Дінмұхам­мед Ахметұлы Қонаевтың есімі берілген Университет те белсене араласты.h1

1993 жылы Д.А.Қонаевтың өзінің ақ батасымен өмірге жолда­ма алған университет қазіргі таңда да ұлы тұлғаның есімін зор мақтаныш тұтады.

Д.А.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы 1993 жылы «Д.А.Қонаев атындағы колледж» – мемлекеттік емес, жекеменшік жоғары оқу орны ретінде ірге тасын қалады. 1994 жылы колледж базасы негізінде Д.А.Қонаев атындағы Қазақтың гуманитарлық институты құрылды.

1995 жылы Қазақтың гуманитарлық институты Д.А.Қонаев атын­дағы гуманитарлық институт болып қайта құрылса, 2000 жылдың 11 шілдесінен бастап Д.А.Қонаев атындағы университет болып аталып келді. Ең соңында 2015 жыл ЖОО-нын дамытудың алдағы жаңа мүмкіндіктері белгіленді: Болон үрдісі қағидаттарын жүзе­ге асыру шеңберінде мамандарды даярлау әрі Еуропа және ЕАЭО ЖОО-мен біріккен білім беру бағдарламаларын дамыту мақсаты алға қойылды, бұл халықаралық біліктілікті қамтитын және оның салалық бағытын көрсететін – Д.А.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы сынды жаңа атауға жол ашты.

h4

Алғашқыда академия құрамына Астана, Қарағанды, Талдықорған қалаларындағы 3 аймақтық филиал енсе, қазір академия құра­мында Алматы және Талғар қалаларында орналасқан 3 колледж бар.

Академия Алматы қаласының орталық, «студенттік» бөлігін­де, Құрманғазы және Байтұрсынов көшелерінің қиылысында орналасқан.

Академияның өзінің оқу-әдістемелік кешені – студенттердің жан- жақты білім алуына, әкімшілік басқару және оқытушылық құра­мының жұмысына қолайлы жағдай туғызып отыр.

Академияның талапқа сай жабдықталған криминалистика поли­гоны, арнаулы зертханалары, сот отырыс залы, әлемдік ақпаратқа шығарылатын «Ғаламтор» («Интернет») жүйесі, ең жаңа үлгідегі компьютерлермен жабдықталған комьпютер сыныптары бар. Академия белгілі ғылыми орталық деген атына сай заң ғылымдары бойынша PhD магистранттары мен докторанттарын даярлайды.

2011 жылы Ө.Ш.Жалаири бастама көтеріп, Дәнекер» халықаралық

құқық және халықаралық бизнес институтымен бірігіп Д.А.Қонаев атындағы университетте кандидаттық және докторлық диссертациялар қорғау жөніндегі Біріккен диссертациялық кеңес ашылады. 2008 жылы бұл Кеңес Е.Букетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік университетімен бірге докторлық Біріккен диссертациялық Кеңеске айналды, оған тек Қазақстандағы ғана емес, Орталық Азиядағы халықаралық құқық және сот билігі сынды үлкен сұранысқа ие ғылыми мамандықтар бойынша кандидаттық және докторлық диссертация қорғау істері сеніп тапсырылды.h3

Академияның диссертациялық кеңесі шын мәнінде «халықаралық» еді. Оның құрамында белгілі шетелдік заңгер-ғалымдар: Ресейден з.ғ.д., профессорлар А.С.Автономов, Е.Б.Мизулина, Г.М.Вильяминов, Өзбекстаннан з.ғ.д., профессорлар Алимов К.З., Мирзаев Т.Р., Маткаримова Г., Рахманов А.Р. болды. Диссертациялық кеңесте 200-ден астам адам кандидаттық, 15 адам докторлық диссертация қорғады, Олардың арасында Въетнам мен ҚХР-ның жас ғалымдары да бар. Іргетасы қаланғалы бері Академия ұжымның арқасында Республиканың білім нарығынан лайықты орын алып, өзін дәлелдей білді, сөйтіп Қазақстанның үшінші мыңжылдықта қарыштай дамуы үшін қоғам қажетіне жарар мамандарды даярлауға сүбелі үлес қосуын жалғастыруда. Д.А.Қонаев атындағы Академияның түлектерінің өздеріне ең басты байлық – білім берген, кәсіби, мансап жоспары жағынан жаңа

көкжиектер ашқан өзінің «Alma Materін» мақтаныш тұтуға хақылары бар. Бүгінде Академияның барлық түлектері дерлік түрлі мемлекеттік басқармаларда, құқық қорғау және сот органдарында, банк-қаржы, жекеменшік кәсіпкерлік салаларында жемісті еңбек етуде.

Осылайша, 25 жылдық ғұмырында Академия жоғары білімді мамандарды даярлауға әрі Қазақстанның заң ғылымдарының дамуына үлкен үлес қосты.

«Тек өткендегі табыстармен мақтанбай, ғылым-білім беру қызметін одан әрі жетілдіру жөніндегі жұмыстарды жалғастырған жөн» - Академияның басты ұстанымы және ұраны осындай.

 

Центр дуального обучения

     С 30 января 2017 г.  в Евразийской юридической академии имени  Д.А. Кунаева в соответствии  с Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 января 2016 года за №50, проводится занятия в форме дуального обучения. 

     Приказом ректора академии создан Центр дуального обучения. Состав данного центра в основном комплектован из специалистов, имеющих большой опыт работы в правоохранительных органов и иных организациях.  С целью реализации «Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы»  разработано Положение о Центре дуального обучения. Центр организует свою работу в соответствии с рабочим учебным планом графиком учебного процесса, программами профессиональной практики. 

     Основная цель Центра дуального обучения следующие:

- обеспечение закрепление теоретических знаний студентов, приобретение ими необходимых умений и практических навыков по избранной профессии, также  изучение и освоение положительного опыта деятельности правоохранительных органов и иных организации независимо от формы собственности;

- развитие у студентов творческих наклонности  и интереса к будущей профессии, закрепление ими полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков в процессе обучения;

- подготовка квалифицированных специалистов-юристов, конкурентно способных на рынке труда;

- давать студентам полное представление о деятельности правоохранительных органов, адвокатуры, прокуратуры, юридических служб, международных организации и ведомств, а также иных организации, имеющих отношение к юридическим вопросам.

      Центр дуального обучения Академии в практических и воспитательных целях обеспечивает выездные судебные заседания районных судов г. Алматы, рассматривающие уголовные, гражданские и административные дела.  

Дуальное обучение (Duales Studium) - новая концепция получения высшего профессионального образования, которая предполагает, что обучение осуществляется одновременно, как на базе учебного заведения, так и на базе правоохранительных органов и других юридических учреждений.

По дуальной системе образования студенты и магистранты получают более глубокие знания и навыки по выбранной специальности. Опыт использования дуальной системы обучения показал следующие преимущества этой системы по сравнению с традиционной:

 • дуальная система подготовки специалистов устраняет разрыв между теорией и практикой
 • высокие шансы трудоустройства, так как выпускники полностью отвечают требованиям работодателя
 • обучение максимально приближено к условиям будущей профессии
 • формируется психология будущего работника
 • дуальная система обучения создает высокую мотивацию получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество их знаний напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах;
 • заинтересованностью руководителей соответствующих учреждений в практическом обучении своего потенциального сотрудника.

Юриспруденция и   Правоохранительная деятельность

 

Уголовно-правовая специализация

 

Гражданско-правовая специализация

                                                          

Дисциплины

изучаемые углубленно по дуальному обучению

 

 • Уголовный процесс РК
 • Уголовное право РК
 • Криминалистика
 • Адвокатура
 • Прокурорский надзор
 • Составление   уголовно - процессуальных
 • документов
 • Квалификация преступлений
 • Судебная экспертиза
 • Составление гражданско-процессуальных документов
 • Организация бизнеса и разрешение арбитражных споров
 • Трудовое право РК
 • Правовое регулирование жилищных и земельных отношений
 • Правовое регулирование банковских и страховых правоотношений

 

Виды занятий

 

 • Ролевые игры
 • Проведения расследования в рамках учебного уголовного дела
 • Проведения всех следственных действий
 • Составление всех уголовно-процессуальных документов
 • Тактические Учения
 • Судебные процессы
 • Участие в расследованиях конкретных уголовных дел в правоохранительных органах
 • Ролевые игры
 • Проведения консультации
 • Составление всех   гражданско-процессуальных документов
 • Участие в гражданских судебных процессах

 

Перспективы работы

 

 • Суд                                                                                                
 • Прокуратура
 • Министерство внутренних дел
 • Комитет национальной безопасности
 • Национальное бюро по противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан

 

 • Министерство юстиции
 • Адвокатура
 • Нотариаты
 • Акиматы
 • Государственные 
 • органы власти
 • Маслихаты
 • Банки
 • Страховые компании

 

Место прохождения практических занятий и трудоустройство:

- Министерство внутренних дел Республики Казахстан

- Военный суд Алматинского горнизона

- Прокуратура г. Алматы

- Алматинский городской суд

- Алматинский   областной суд

- Илийский районный суд Алматинской области

- Комитет государственных доходов

- Министерства финансов РК

- Департамент Юстиции г.Алматы

- Представительство в г.Алматы Министерства инсотсранных дел РК

- Алматинская коллегия адвокатов

- Департамент по Алматинской области « Центр обслуживания населения»

- Филиал НАО « Государственная корпорация «Правительство для граждан»

- Департамент Национального бюро по противодействию коррупции по г.Алматы

- РОО «Коллегия коммерческих юристов «Kazakhstan Bar»

- Арбитражный центр « Атамекен»

- СК « Номад Иншуранс»

- СП «КАТКО»

- Юридическая фирма «Mizan Law Firm»

- ТОО «Альмет Трейд»

- Юридическая фирма «Legal Partnership»

 

Аккредитация

Логотип

AK logo RUЛоготип Евразийской юридической академии им. Д. А. Кунаева создан в 2015 году. Буквы «А» и «К» расположены в центре нашего логотипа. Буква «А» также символизируется как красная пирамида, означающая процветание, богатство и рост.

Желтый - это радостный, стимулирующий цвет. Это связано с интеллектом и выразительностью. Это повышает концентрацию, организует, улучшает память и способствует справедливому и быстрому принятию решений. Это цвет оптимизма.

Весы символизируют стремление к равновесию, к соглашениям, компромиссам и соглашениям.

Открытая книга является символом просвещения, знаний, образования, науки и творческого прогресса.

Синий - традиционный цвет для тюркских народов. На логотипе это означает бесконечность неба над всей землей и людьми, а также является символом общего благополучия, спокойствия, мира и единства

Library today

    Library of the Eurasian Law Academy is one of the modern university libraries of Kazakhstan and a member of Kazakhstani Association of University Libraries.

    The library was established in 1993 as a division of the Eurasian Law Academy. The library is located on the 3rd floor of 10-storey building at the Kurmangazy str. 107.

    Since its foundation, the scientific library of the Eurasian Law Academy actively involved in shaping the organizational, cultural and intellectual environment of the academy, it provides information services to students, the introduction of automation and new technologies, access to electronic resources.

     Fund of the Library include domestic and foreign literature on natural sciences, law, economics, finance, accounting and auditing, computer science and programming in the Kazakh, Russian and foreign languages.

     Annual subscriptions to periodicals is more than 60 newspapers and magazines.

The library provides services to students, undergraduates, doctoral students, teachers and academy staff.

The library has computer catalog created on the basis of the Kazakh Automated Library System (Kabis) available to all users of the Academy.

The site of the library of the Eurasian Law Academy provides its readers free Intranet access to:

- Data of the Zheti Zhargy publishing house;

- To the Republican Interuniversity electronic library (RMEB);

- To the "Paragraph" legal database;

- «IPRbooks» online-library system;

- Electronic textbooks on jurisprudence and economics on CD-ROM;

- Full-text training courses and materials, etc.

The library is constantly looking for new forms and areas of work, focusing on the formation of the Fund on the traditional and electronic media.

Technical services center

 

Head of the depertment Baydullin Torekhan Temirkhanovich 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. room 203 А, Tel: 3131155 ext.666

System administrator - Zhumaganbetov Yerbol Berikbayevich 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. room 203 А, Tel: 3131155 вн.666

 The department aims at the implementation of the development of strategy of informatization, which includes the development of a single network infrastructure, the introduction of new IT technologies to educational process, automation of workflow and document management of the Academy. One of the main tasks of the department is to create a modern integrated informational system of the Academy, the provision of electronic services for teachers and students, the creation of high-grade corporate informational and educational portal of the Academy. The department carries out purposeful work on improvement of informatization of Academy, improvement of the technical equipment of all departments, improving the level of electronic services, the use of new modern IT technologies in the realization of strategic objectives of the department.

Students service center

Center advises students on academic matters throughout the academic period.

Center is a place where every student gets answers to his questions.

The Center operates on the following principles: confidentiality, cooperation based on trust, objectivity in addressing the problems, reliable information.

Center is a place of dialogue between the Academy and students.

For any questions regarding the educational process or documents, students can contact the Student Services Center on the 1st floor:

Coordinator – Dzhexenova Gulnur Amangeldievna,

Tel.: 3131155, 87015131155 (WhatsApp), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1 floor, glass room 

Coordinator – Omarova Gulmira Ongarovna, 

тел.: 3131155, 87025622526, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1 floor, glass room

• consults the students on academic matters;

• informational support on the design of educational trajectory;

• provides the students information related to the educational process via e-mail;

• provides of complete and accurate information upon the request of the student;

• issues academic certificates (all types) and transcripts;

• receipt and registration of all types of applications;

• upon request hands put student personal files, transcripts of expelled students;

• informs and notifies students via e-mail about academic arrears and informs student on further steps;

• consultation of the parents and relatives of the student about his performance and debts.

Student’s Office

Head of depertment Tolkimbekova Kermekas Rymbayevna 

Tel: 3131155, ext. 213, Mobile phone: 87017528834, 5th floor, room 51

 

• registration and issuing of the orders for admission and transfer of students from other universities, reinstatement, student expell, student sabbatical leave, transfer from course to course;

• registration and issuing of academic certificates;

• return of student personal files when transferring to another university, when expelled, when graduating;

• issuance of bypass sheets;

• provides responses to inquiries;

• issues application forms (reinstatement, transfer to another university, transfer from course to course, dismission, sabbatical leave);

• registration and issuance of diploma duplicates and diploma addendums.

Office of the Registrar

Head of the Office – Tuilebayeva Nazym Ramazanovna 

5th floor, room 52, tel: 313-11-55, ext. 284,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Specialist – Nuraliyeva Nurgul Ongarbekovna 

5th floor, room 52, tel: 313-11-55, ext. 286,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

• issuing of certificates (for the pension center, calls inquiries), transcripts;

• verification of progress and attendance of students;

• prepare diploma duplicates and diploma addendums;

• graduation and retention;

• record tracking of student number;

• record keeping of TAMOS, PLATONUS, 3NK;

• record keeping of students’ transcripts;

• provision of information about the students’ranking to the Students Services Center;

• the admission of students for exams (control over the payment of tuition fee and preliminary exams).

 

Department of planning and organization of educational and methodical work

Head of department – Anipina Anara Ayovna

Room 64, 6th floor,

tel: 3131155, ext.224

 

Senior specialist - Assanova Zhanat Nispayevna

Room 52/1, 5th floor

tel: 3131155, ext. 285.

 

• Development of the working curriculum and academic calendar;

• Control of distribution and implementation of an academic workload in the departments;

• Control and record tracking of the academic hours. Issuing applications for payment;

• Control over the in time drafting, approval and implementation of individual teaching plans of the faculty, monthly and annual reports of departments;

• Approval of documents for transfer and the restoration of the students, credit transfer, determine the difference in educational disciplines;

• Preparation of teaching schedules;

Subcategories

News

Information letter
Monday, 16 March 2020 Read more...

On the 19th of November in 2018 in the Eurasian Academy of Law named after D.A. Kunaev at the Department of «Economic and General Education Disciplines» organized a round table dedicated to the Day of Kazakhstan currency - tenge. The round table invited experts from the banking sector, such as JSC Nurbank and JSC Bankcentrcredit.

The event for the Day of the National currency on the theme: «The national currency is the pride of the nation»
Thursday, 03 January 2019 Read more...

Holding on November 14, 2018 the national dictation in the Eurasian Law Academy named after D.A. Kunaeva.

«National dictation»
Wednesday, 14 November 2018 Read more...

At the 12 November 2018 candidate of legal science, associate professor Abdilda D. Ә., as part of the discipline of Public International Law in the group KT 16 KB-2 held an open seminar on «International Legal Protection Of Human Rights».

Open Seminar on «International Legal Protection Of Human Rights»
Monday, 12 November 2018 Read more...

At the 05 Nov 2018, candidate of legal science, associate professor Abdilda D. Ә., as part of the discipline «Actual Problems Of International Law» in the groups of MPM 18 PO-1, 2 held an open seminar on the theme «The Main Problems Of Legal Regulation Of Diplomatic Relations».

Open Seminar on «The Main Problems Of Legal Regulation Of Diplomatic Relations»
Monday, 05 November 2018 Read more...

On 02.11.2018 in 702 audiences Alpysbayeva E.S., a teacher of the department «Constitutional, International and Customs Law» held an open seminar with a group of KB-3 KT-18 on the topic «Direction and sectors of professional legal activity» in the subject «Introduction to the specialty».

Open Seminar on «Direction and sectors of professional legal activity»
Friday, 02 November 2018 Read more...

September 20, 2018 at the D. Kunayev Eurasian Law Academy. Holiday Qazaqstan Halqy TilderI Kuni.

Holiday «Qazaqstan Halqy Tilderi Kuni»
Friday, 12 October 2018 Read more...

The 28 th of September 2018 year was held an open event. The purpose of the event was to attract interest in knowledge state language, the study other languages of the peoples inhabiting in Kazakhstan.

Event «Тілім менің – тұғырым»
Monday, 08 October 2018 Read more...

On December 7, 2017 Eurasian Law Academy named after D.A.Kunayev with the assistance of the Department of Internal Policy of Almaty city held a training-seminar on the topic of Youth Leadership Workshop "The Day of Leadership" dedicated to the 26-anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan and the 25th anniversary of the Eurasian Law Academy named after D.A.Kunayev.

Training seminar on the "Leadership Day" within the framework of Youth Leadearship Workshop with the support of Almaty city internal policy department
Thursday, 07 December 2017 Read more...

On November 14, 2017, Eurasian Law Academy named after D.A.Kunayev held the event dedicated to the Financier’s Day and the 20th anniversary of the national currency - tenge.

The event dedicated to the day of the financier and the 20th anniversary of the national currency - tenge
Tuesday, 14 November 2017 Read more...

 

1 place - kasclub Aydarov Nurahmet

2 nd place - Nurman Danabek

3rd place - captain of the team Sirgabay Madi

 

The results of the mini-football competition, dedicated to the 25th anniversary of the Eurasian Law Academy named after D.A. Kunayev
Friday, 10 November 2017 Read more...

In order to create a sense of respect for the state language in the period of strengthening friendship and unity between different nationalities living in independent Kazakhstan, the department of "Economic and general education disciplines"

State of the State language for the development of multilingualism
Friday, 10 November 2017 Read more...

On November 7, 2017, UP-15-RO group students under the supervision of candidate of jurisprudence, associate professor of the Department of Civil-law disciplines Abdullina L.M. held an open demonstrative civil process in the form of a role-playing game.

Judicial Deputation Abdullina
Tuesday, 07 November 2017 Read more...

        On October 13, 2017 Eurasian Law Academy named after D.A. Kunayev held a meeting with the professional boxer Kanat Islam. During the meeting, attended by students of the first and second year, one of the students read a poem

Meeting with the Kazakhstani professional boxer Kanat Islam.
Friday, 13 October 2017 Read more...

On October 3, 2017 at the initiative of the curators of the Department of Criminal Law Disciplines and Law Enforcement activity Madykhan S.M., Zinkevich T.I., Rakhimova G.N., Akhmetova S.A. students of our Academy in honor of the 25th anniversary of the Eurasian Law Academy named after D. A. Kunaev on the day of elderly people held a festive event «Karttarym - asyl kazynam».

Festive event «Karttarym - asyl kazynam»
Tuesday, 03 October 2017 Read more...
3255525
Today
Yesterday
This week
Last week
This month
Over the past month
Total days
7087
8142
22101
3174121
63203
294542
3255525

Your IP: 3.230.76.196
Time: 2020-04-08 23:39:20
Visitors Counter

Our partners

 • 0010.png
 • 0011.png
 • 0012.png
 • 0013.png
 • 0014.png
 • 0015.png
 • 0016.png
 • 0017.png
 • 0018.png
 • 0019.png
 • 0020.png
 • 0021.png
Contacts
We are:Almaty, Kurmangazy 107

ug.ul. Baitursynov
Telephones:

8 (727) 313-11-15, 8 (701) 513-11-55

Fax: 2929877

Whats Up: 8 (701) 513 11 55

  vk.com/vuzkunaeva
  @academy_of_kunaev
  Channel on YouTube